Uslovi korišćenja usluga


Opšti uslovi
• Ovim pravilnikom se definišu odnosi između korisnika usluga (u daljem
tekstu korisnik) i Agencije za IT usluge Remon iz Niške Banje (u daljem tekstu
provajder) vezano za uslugu webhostinga, audio streaminga, vps hostinga ili
registracije domena (u daljem tekstu usluga).
Aktivacija usluge
1.1 Naručivanje usluge vrši se preko sajta pegazhosting.com na kome
prihvatate uslove korišćenja, koji stupaju na snagu od momenta aktiviranja
usluge.
1.2 Uslovi ne mogu biti iznmenjeni na zahtev korisnika.
1.3 Najakasnije 30 dana pre isteka usluge korisnik je dužan da zatraži
otkazivanje usluge preko korisničkog portala. Ukoliko korisnik ne otkaže uslugu
u tom periodu smatraće se da se usluga obnavlja na predhodno ugovoreni
period (mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje) uključujući i to da je
korisnik usluga i dalje u obavezi da provajderu plaća cenu usluge u skladu sa
predhodnim ugovorom.
1.4 Ukoliko korisnik nije izmirio dugovanja prema provajderu neće biti u
mogućnosti da otkaže usluge, te će se fakturisanje nastaviti u narednom
obračunoskom periodu.
1.5 Aktiviranje usluge se vrši nakon prijema uplate, najkasnije do 48 sati
nakon prijema.
1.6 Korisnici koji plaćanje vrše preko ONLINE aplikacije, moraju sačekati
verifikaciju od strane fraud odeljenja prayment procesora.
1.7 Aktivacija *.rs domena traje do 48 sati (i ne obrađuje se vikendom).

Naplata usluge


2.1 Naplata se vrši avansno 100 % na osnovu generisanog predračuna od
strane sistema. Pozivom na broj, korisnik olakšava knjiženje uplate.
2.2 Plaćanje se vrši preko dinarskog tekućeg računa, takođe možete i preko:
Moneybookers-a,Western Union-a ili PayPal-a, kao i na devizni račun Banca
Intesa AD Beograd.
2.3 Korisnik je dužan da čuva dokaz o uplati dok ona ne bude realizovana ili da
je pošalje mailom ukoliko ne bude realizovana u roku od 5 dana.
2.4 Za duplirane uplate ili uplate koje su izvršene po predračunu ne može se
izvršiti povraćaj novca već će se iznos dodati kao kredit korisniku.
2.5 Provizije prilikom uplate preko bilog kog provajdera idu na teret korisnika.
2.6 Provajder će prekinuti pružanje usluge ukoliko korisnik ne izmiri dugovanje
na vreme, nakon prekida usluge biće obračunata naknada za kašnjenje zavisno
od usluge (web hosting 590 dinara, domen 500 dinara, vps 500 dinara i
managed vps 3900 dinara / mesečno) koja će biti dodata važećoj fakturi ili 30
% od na ukupni izos mesečne fakture.
2.7 Uvećanje cena je moguće samo u narednom obračunskom periodu.
Provajder će obavestiti svoje korisnike o povećanju cena 90 dana pre istka
usluge.
2.8 Za proširenje paketa (protok, prostor ili bilo koja naprednija funkcija) koja
neće uticati na cenu istih, provajder nije dužan da šalje obaveštenja.
2.9 Kapmanje važe samo za nove naloge / korisnike, sem ako to nije drugačije
navedeno u kampanji.
2.10 Ukoliko korisnik poseduje više usluga / paketa ili domena kod nas a
duguje određeni iznos, zadržavamo pravo na suspenziju svih paketa u cilju
ubrzavanja naplate. Korisnici koji u tom periodu pređu kod drugog provajdera
nemaju prava na povraćaj novca.
2.11 Korisnik koji ima vise od 2 Dedicated servera ili vise od 10 vps servera
duzan je da ih otkaze 30 dana pre isteka. Ukoliko ne izvrši otkazivanje dužan
je da fakturu izmiri u celosti a u roku od 5 (pet) dana od dospeća fakture.
Ukoliko iznos dugovanja ne bude izmiren Agencija za IT usluge Remon će
pokrenuti proces prinudne naplate gde će korisnik dodatno platiti troškove
utuženja kao i sve vandredno nastale troškove. Nakon sprovedenog postupka
automatski se raskida ugovor sa korisnikom bez mogućnosti ponovnog
pružanja usluge.                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.12 Korisniku se predračun šalje mailom minimum 60 dana pre isticanja usluge.                                                                                                                                                                             Ne snosimo odgovornost ukoliko mail poruka stigne u spam folder ili je mail provajder iz nekog razloga ne primi ili označi kao nepoželjnu,                                                                         Korisnik ima mogućnost da preko web aplikacije vidi stanje naloga kao i domene koji ističu u narednom periodu te da ih blagovremeno produži.
2.13 Korisniku koji podnese žalbu provajderu naplate (dispute) prilkom čega se uplaćena sredstva zamrzavaju, usluga će biti ukinuta do konačnog razrešenja. Ukoliko je usluga kompletno izvršena, korisnik će biti u obavezi da izmiri dugovanja za uslugu u suprotnom naplatu potraživanja predaćemo ovlašćenim izvršiteljima u najkraćem roku.

Transfer usluge na drugog provajdera


3.1 Korisnik može da prebaci uslugu kod drugog provajdera u bilo kome
periodu dok mu je usluga traje.
3.2 Korisnik koji transferuje nalog dužan je da pre transfera izmiri dugovanja
prema provajderu.
3.3 Korisnik nema potrebe da traži bilo kakvu dozvolu za transfer od
provajdera.
3.4 Korisnik koji transferuje uslugu kod drugog provajdera nema prava na
povraćaj novca.

3.5 Nakon transfera kod drugog provajdera automatski brišemo nalog kao i
bekape sa naših servera i nismo dužni da bekape dostavimo drugom
provajderu ili korisniku. Proces se odvij automatski.


Odgovornost i odricanje odgovornosti


4.1 Provajder zadržava pravo da korisniku trenutno ili permanentno onemogući
pristup usluzi (pružanje usluge) ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
4.2 Trenutno onemogućavanje rada servisa može biti uzrokovano održavanjem
istih.
4.3 Nismo odgovoni za vaše naloge (sadržaj i informacije) i gubitke podataka I
bilo koju štetu koju možete pretrpeti, kao ni za apsolutnu funkcionalnost email
poruka i direktnu dostavu u inbox odnosno da mail koji odlazi sa naših servera ne bude označen kao "spam".                                                                                                                             Mi bekapujemo server dnevno, ali nismo
odgovorni za bilo kakav gubitak podataka koji se desio usled hardverskih
oštećenja na severima ili neovlašćenog upada na naš sisem. Bekap vaših
podataka je u vašem interesu.
4.4 Obavezujemo se da ćemo vaše informacije čuvati i da ih nećemo davati
trećim licima. Zadržavamo pravo da vaše informacije unesemo u WHOIS bazi
podataka kada vam istekne besplatni whoisguard period. Sve vaše
informacije ćemo proslediti nadležnim organima ukoliko se od nas to zatraži.
4.5 Provajder se odriče svake odgovornosti za štetu koju korisnik napravi
koristeći naše resurse.

4.6 Korisnik neopozivo prihvata da nema prava na bilo kakav vid odštete u
slučaju bilo kakvog gubitka podataka, domena ili drugih eventualnih problema
izazvanih korišćenjem naših usluga. Odnosi se na zahteve za odštetu, gubitke,                                                                                                                                                                             sve ostale potencijalne troškove kao i troškove advokata, suda i slično.

Obaveze korisnika usluga


5.1 Korisnik se obavezuje da sadržaj prilagodi uslovima korićenja i zakonu
Republike Srbije.
5.2 Provajder dozvolja hostovanje pornografskog sadržaja gde izričito
zabranjzje prikazivanje maloletničke pornografije! Za ovakav vid
pružanje usluga (sajtovi sa eksplicitnim sadržajem), korisnik je dužan da
pošalje fotokopiju lične karte, vozačke dozvole ili pasoša radi potvrđivanja
identita. Zakon o pornografskom sadržaju važi za onu zemlju gde se serveri
fizički nalaze (USA, Nemačka, Holandija). Globalni zakon USA 2257. Celokupnu
odgovornost za ovakvu vrsu sajtova snosi sam korisnik.
5.3 Ukoliko korisnikh prekrši stav 5 tačka 2, provajder će onemoguciti
funkcionisanje sajta uz prijavu Policiji i pružanju svih informacija o korisniku
usluge i ustupanje naloga odeljenju za visokotehnološki kriminal.
5.4 Ukoliko provajder ustanovi da korisnik krši zakon a samim tim uslove
korišćenja, obustaviće funkcionisanje paketa korisnika.
5.5 Korisnik je odgovoran za celokupan sadržaj sajta kao i domene i nazive
domena koji se nalaze u ovkviru njegovog paketa.
5.6 Korisnik je dužan da uvek ima ažurirane podatke kako bi u slučaju bilo
kakvih problema provajder mogao da stupi sa njim u kontakt.
5.7 Ukoliko korisnik na bilo koj način vređa, omalovažava ili maltretira tehničku
poršku, zadržavamo pravo da ukinemo uslugu bez prava povraćaja novčanih
sredstava.
5.8 Zabranjuje se korisniku da svoj nalog koristi za ilegalne aktivnosti kao što su: skeniranje portova i fajlova na drugim serverima, phishing, scam, proxy, irc, shell skripte ili bilo koje druge skripte koje mogu prepteretiti server ili naneti trećem licu direktnu ili indirektnu štetu. Korisniku koji na svom nalogu poseduje gore navedene skripte biće onemogućen nalog dok se ne utvrdi način na koji je došlo do kršenja uslova koriščenja i ne preuzmu mere obezbeđenja naloga koje takođe uključuju mere brisanja naloga sa ili bez reaktivacije. Ukoliko se ustanovi da korisnik namerno sprovodi ilegalne aktivnosti na nalogu, korisnik nema prava na povraćaj novca.

5,9 Zadržavamo pravo da po prijavi iz člana 5.8 suspendujemo nalog dok ne ispitamo sve okolnosti koje su dovele do prijave zloupotrebe resursa. Ukoliko dobijemo zahtev nadležnih organa RS za dozvolu pristupa korisničkim podacima, te podatke ćemo ustupiti bez odborenja korisnika.

Domeni


6.1 Domen se registruje na ime korisnika i u njegovom je vlasništvu.
6.2 Domeni se ne obnavljaju automatski, već po prijemu uplate.
6.3 Ukoliko korisnik nakon mesec dana od isteka domena, odnosno dok je
domen u redemptal periodu, ne izvrši uplatu domen će biti javno dostupan za
registraciju, gde postoji velika mogućnost da korisnik zauvek izgubi svoj
domen. Odgovornost za ovakve propuste snosi sam korisnik. 6.4 Cenu obnove domena diktira registrant i na tu cenu se dodaju troskovi transakcije prema registrantu kao i naknada za eventualno kašnjenje.
6.5 Ukoliko se domen iz nekog tehničkog razloga ne obnovi nakon uplate a korisnik to ne primeti odnosno ne reklamira u roku od 25 dana od dana isteka domena, reklamaciju ne možemo prihvatiti kao i snošenje troškova prema internacionalnim registrima, kao ni odštetu prema korisniku. Ukoliko je reč o nacinalnom domenu, on će biti obnovljen po utvrđivanju greške.
6.6 Provajder je dužan da domen registruje za najkasnije 7 radnih dana od dana uplate, ukoliko domen umeđuvremenu registruje neko drugo lice iznos za uplaćeni domen se dodaje kao kredit korisniku, bez mogućnosti povraćaja novca korisniku.

Dodatni uslovi vezani za shared hosting pakete


7.1 Korisnik mora da čuva svoje šifre u tajnosti kako ne bi došlo do
neovlašćenog korišćenja korisnikovih resursa.
7.2 Provajder pruža kompletnu podršku vezanu za cPanel, Centova Cast i
funkcionisanje servera, koja se ondosi na fukncionisanje panela, servera i
Opšti uslovi korišćenja Strana 4/6
eventualnih grešaka koje mogu da nastanu. Ne pružamo podršku za aplikacije
koje korisnik sam instalira i podešava.
7.3 Bekap hosting naloga se vrši na 7 dana na našim bekap serverima.
Korisnik nema garanciju na bekap podataka i dužan je da svoj nalog redovno
bekapuje. Provajder može pružiti uslugu bekapa podataka po trenutno
važećem cenovniku. Ova usluga se posebno naručuje i naplaćuje.
7.4 Provajder nije ni na koj način odgovoran za gubitak bilo koje vrste vaših
podataka.
7.5 Korisnik može koristiti aplikacije i programe na svom nalogu pod uslovom
da iste ne ometaju druge korisnike u korišćenju usluga (overload u smislu
preopterećenja servera ili mreže).
7.6 Ukoliko korisnik izgubi svoje korisničke podatke može ih zatražiti u delu
„izgubio sam svoje korisničke podatke“.
7.7 Ukoliko korisnik nema više pristup svojoj email adresi na koju su mu
stizala obaveštenja vezana za nalog, dužan je da pošalje zahtev za promenu
email adrese i da uz to pošalje kopiju lične karte i vozačke dozvole.
7.8 Korisnik ne sme pokretati torrent aplikacije na shared nalozima niti bilo
koju peer-to-peer aplikaciju, kao ni leechere.
7.9 Ukoliko aplikacija koju koristite na serveru značajno utiče na nestabilnost
servera i troši prevelike resurse obavestićemo vas da je uklonite ili
prekonfigurišete u slučaju da to ne uradite u navedenom roku zadržavamo
pravo da vam priveremeno ili trajno ukinemo nalog.
7.10 Provajder nije dužan i neće davati podršku za software koji vi instalirate
na serveru (forumi,cms), a ukoliko dođe do toga, usluga će biti naplaćena.
7.11 Preprodaja paketa kao i prodaja po ceni većoj od naše cene biće tretirani
kao kršenja pravila korišćenja i ti nalozi biće trajno suspendovani.
7.12 Korisnici koji žele da budu zvanični preprodavci naših usluga moraju pre
svega imati najmanje 3 aktivna hosting naloga kod nas i da nam pošalju mail
za aktivaciju affilate naloga. Provizija za affilate se definiše ugovorom I zavisi
od obima poslovanja distributera a isplaćuje se tek nakon sakupljenih 30 eura
ili se taj procenat oduzima od uplate. Provizija ne važi za registraciju domena!
Opšti uslovi korišćenja Strana 5/6
 

ZABRANJENO JE POSTAVLJANJE SLEDEĆEG SADRŽAJA:


• Warez sadržaj u bilo kom obliku
• Širenje verske, nacionalne i rasne mržnje u bilo kom obliku
• Promovisanje aktivnosti bilo koje sekte
• Anti-hrišćanska propaganda
• Rasističkog i fanatističkog sadržaja u skladu sa zakonima RS.
 

Korišćenje resursa


8.1 Korisnik ne može da koristi 20% resursa više od 60 sekundi
odnosno 5 % resursa u dužem vremenskom periodu.
8.2 Ukoliko bilo koja od aplikacija na vašem serveru opterećuje server i
prouzrokuje nestabilan rad obavestićemo vas o tome i zatražiti rekonfiguraciju
aplikacije.
8.3 Ako vam je potrebna posebna konfiguracija naloga, molimo vas da nam
pošaljete mail sa tim zahtevom ili da pre kupovine naloga se informišete da li
vaš zahtev može biti ispunjen kao i da proverite šta od vama potrebnih
aplikacija server podržava.
8.4 Ukoliko korisnik ne preduzme nikakve mere vezano za opomenu o
prekoračenju dozvoljenih resursa, zadržavamo pravo na suspenziju naloga i
eventualnu naknadu štete.
* Zadržavamo pravo da izvršimo izmenu uslova korišćenja u svako doba bez
predhodne najave.

Primena uslova korišćenja počinje 24.06.2013 i traje do izmene od strane provajdera.